امسال اولین سالی بود که من بواقع لذت مادربودن رو چشیدم وفهمیدم وقتی مامانم میگفت ارزش مادی هدیه براش مطرح نیست ومعنویات بهش روحیه میده یعنی چی؟

شب جمعه همین هفته ای که گذشت تو خونه بابا بزرگ رژین خانوم بودیم وداشتیم میوه میخوردیم که یهو دخترم اومد بغلم نشست ودستاشو حلقه کرد دور گردنمو با اون زبون شیرینش گفت: دورت بگدم همه کسم واین بهترین هدیه ی عمرم بود فکر کنم اونایی که مادرن خیلی راحت لمسش کنن.