من یا یه کاری رو نمیکنم یا جوگیر میشم والانم جو گذاشتن عکسای دخترم شدید برم  داشته.

.

 

قربونت برم  مامانی.

هرچی بگم کم گفتم از شیرینیهات.

مرده کشته ی این استقلالتم.