البته این عکسا خیلی تاریخ گذشته هستن وسعی میکنم از این به بعد بروز باشم توعکس و....

 

محوطه مجتمع بهار 89