این پست اختصاص داره به تولده باران خانوم گل

چه زود گذشت این یکسال البته بایداز مامان گلش نسرین جون اینو بپرسم که زود گذشت ویا نه.

1111Topsy_Turvey_Birthday_Cake_by_p.jpg Happy Birthday cake image by jbutton68

دوستت دارم باران گلی

bday5.gif

birthday0001.gif

اینم از طرف رژینم

البته فردا تولد این گل ماست ولی از اونجاییکه میخواستم نفر اول باشم واز اونجاییکه مامانش عزیزترین دوست منه عجله داشتم.