قربونت برم که اینقدر قشنگ میخندی.

خوشگله وهزار خاطرخواه داره.

درست همون روزی که دخترمو بردم تهران وبستری شد.

هنر دست گلسا جون .

اینجا لبش زخم شده بود در اثر بدوبدو.

اینم کفشای تابستونیش که به سلیقه خودش خریداری شده.

ازبس هر بار که از مهد بیرون میاد کفشای خوشگل رو امتحان میکنه ومیگه مال منه به پیشنهاد مربیش با خودش رفتیم خرید وجالبه کفشا اندازه ی پاش نبود ولی به اصرار همونا رو خرید واول یکی سفید ویکی سیاه پوشیده بود میگفت خوبه بریم.