کادوی مامان فاطی

هدیه مامان فاطی واسه رژین جون.

دامن وشلوارک بهم چسبیده

خرید خودمه؟قشنگه؟

پیرهنش هنر مامان جوقه

در حال کند وکاو در کمد بدنبال آلبومها.

خانوم دانشمند

خانوم گل در حال کار با رایانه هستن.

کادوهای احوالپرسیش

اینام کادوهای احوالپرسی دخترم طی مدت بستری .