سلام یه پست از نوع دوکلام از مادر عروس بزنم وبرم.

روز ۵شنبه رفتم تو اتاق گلم که با هم بخوابیم وهرچی اصرار کردم نرفت روتختش وبعد بالشو چسبونده به مال من ومیگه : من میخوام پیشت بخوابم آخه چونکه عاشقتم.

شما بودین چی میکردین

راستشو بگین؟