سلام به همه دوست جونام

امروز صبح دارم خانوم رو میبرم مهد از ماشین اومد پیاده بشه یه کم آب رو زمین بود مثل اینکه واسش تجدید خاطره شده باشه گفت: اونروز رزین جیس کرد رو زمین مهد کودک.

من : خب اونوقت چی شد مامان؟

دخترکم: مونا جون گفتنگران'گلسا ببین رزین جی کده؟(اگه وقتی ادای مونا جون در میاورد میدیدین میچلوندینش)

من: خب گلسا جون چی گفت؟

دخترکم:چشمک.

شیطونک اینم ژستاشه.

زیباترین خنده دنیا

اینم قشنگترین اخم دنیا.

دخترکم در حال نگاه کردن سی دی.

اینجا هم خندیده فقط واسه اینکه من دلم خوش باشه دارم عکس میگیرم.