سلام این کوتاه ترین پست رو از من بپذیرید.

من: رژین بیا یه بغلی به من بده.

دخترکم: نه.

من : اگه نیای منم میرم مامان ترمه میشم.

دخترکم: خب منم میرم مامان مامان جوق میشم.