چند روز پیش مامان جوق داشته بادمجون سرخ میکرده.

رژین : داری جیکامیکنی؟

مامان جوق : دارم بادمجون سرخ میکنم مامانی.

رژین : علی زیحونی به من گفت بادمزان!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

یه ماشین مامان جوق از بیمارستان واسه ی رژین خریده بود اونروز داشت تک تک اسباب بازیهاشو میپرسید که کی واز کجا خریده.به اون ماشینه رسیده وپرسید : اینو از کزا خریدی مامان جوق .

مامان جوق : از بازار.

دخترکم: از بازاره بیمارستان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟