خاله شکوه زنگ زده میگم رژین بیا باهاش حرف بزن .

رژین: من روزم.

***********************

همسایمون در حال تعمیراته وتولید سر وصداهای وحشتناک.

رژین : بازم این همسایه ه شروع کرده.

من : آره مامان.

رژین : چرا صدای جیغ وبرق در میارن؟(منظور همون رعد وبرقه)نمیذارن من استراحن کنم!!!!!!!!!!!!!!!!!

**************************************