بلوز ترک سوغاتی خاله مژگان از باکو.

 

مایو سوغاتی خاله مژگان .

بازم خاله مژگان.هورا

دختر شیطون خودم یک ماه پیش.

دیدین میگم خنده اش به دنیا می ارزه.