گفتم که من جوگیرم وقتی شروع کنم  دیگه ول کن نیستم.

مراسم عقد عاطی جون

دخترم میگفت منو عدوس کن(منظور عروس)

زیباترین عروس دنیا

چرا من بگم خودتون بگید چقدر این عروس زیباست؟

 

 دخترکم بعد از حموم کردن این شلکیه؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ماچ

 

 

یه نمایی دیگه از ملکه ی زیبای من.