پیرهن خرید بابایی

قشنگه؟

خرید بابایی

خیلی جالبه این لباس جفت لباس آنیساجون دخملیه فرنازه.

نیشخند

ما اینیم دیگه تو پاییز عکس لباسهای تابستونمون رو میذاریم که کسی نره ازش بخره.

بازم بابایی

 

خیلی جیگره این تاپه.

 

اینو که میپوشه فقط دلم میخواد مثل سیب گازش بزنم.