چشما که مثه دوربینه

باید که سالم بمونه

دست کثییییییییییییف

سرما وباد

نور که میسه کم وزیاد

دوربینارو تار میکنه

چشماروبیمار میکنه

این شعر دستور کار هفته ی گذشته ی مهد بوده وجالبه که با تمام حرکات مربیشون خونده میشه.

نوک مداد رو میبره نزدیک چشمش ومیگه زهره جون گفت اینو باید بکنیم توچشم نه ؟گفت نکنی.