یه توپ دام ققلیه

سخ وسفی آبیه

میزنم زبین هبا میه

نمدونی کزا میه

م ای توپو نراشت

مشامو خو نبشتم

بابام بهم عدی داد

یه توپ ققلی داد.

 

 

 

آسیا بچخ              میچخم

تدتربچخ                میچخم

آسیا بسین           میسینم

آسیا پاسو            پامیسم

آسیا خنده بکن      ه ه

گیه بکن               او او

صدلی بزا              بفما

میز بزا                  بفما

 

 

ات  مت توتوله گاوسن چوجوره

نه سی داه نه پسون

سیرشو بدن هندوسه

یه زن گجی بسون

اسشو بذار انگزی

دو کلاس قمزی

هاجین واچین وچین