قربونت برم مامی .

اینم از ژستهای جدید خانومی.

قربون اون خنده های شیرینت برم مامی.

یکی کیده .

بازم .