شنبه 90/3/28 روژین بردم کلاس بلز

اصلا آموزش نمیگرفت واینه که پی بردم بیخود نیست کلاس زبان توی مهد اینقدر جواب میده واز مسول مهدشون (خانم طافیان مهربون) که پرسیدم گفت به این علته که اونا معلمن نه مربی.

واقعا بیخودی عجله کردم وگذشته از زمان وهزینه اش فقط میخوام یجوری بشه که بچم از موسیقی زده نشه.

ولی اول صبح با مدیرشون که حرف زدم کلی آرومم کرد

نمیدونم این حسو داشتین از صدای یه نفرآرامش بگیرین وانگار اعتماد بنفستون شدیدا بالا بره من از این خانوم مدیر انرژی مثبت زیادی دریافت میکنم وخودمونی تر خیلی حال میکنم وقتی باهاش حرف میزنم چون به سابقه مدیریتی وتحصیلاتش مطمئنم ودر مهربونیشم شک ندارم واز اونجاییکه دخترم وقت مفیدشو اونجاس احساس امنیت میکنم.

حالا قرارشد مربی تومهد تستش کنه ببینه اگه جواب میده همونجا ثبت نامش کنم.

رفتیم کلاس موسیقی اولا که به آقای معلم میگه :خالهتعجب

هرچی من میگم روژین بگو عمو باز میگه خاله ببینتعجب

آقاهه میگه اشکال نداره روژین خانوم :این چه رنگیه؟سوال

روژین: پرپلخنده

آقاهه:یول

من : یعنی بنفشهخجالت

دوباره میگه خوب عمو: این چه رنگیهابله

روژین: بولو