شعر جدید روژین

hello mother

hello father

how are you

how are you

very very thank you.

××××××××××××

دیروز ساعت 7 عصر از خواب بیدارشدم وبابایی داشت با تلفن حرف میزد بعداز دوسه دقیقه روژین خانم بیدارشده اومده پیش ما میگه: نذاشت یه دیقه بخوابم.

من : کی مامان؟

دخترکم: (با اشاره به بابایی) این دیگه.

×××××××××××

دیشب مهمون خاله مژگان اینا رفته بودیم پارک .

قبلش من : روژین قراره خاله مژگان شام ساندویچ درست کنه بریم پارک مردم.

دخترکم: ساندویچه چی؟

من: زبان.

دخترکم : زبانه من؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

×××××××××××

دخترکم : مونه آدم اگه بره استخر وت میشه؟؟؟

من : آره مامان.

دخترکم : اگه هواسانی باشه آدم هات میشه ؟

من : آره مامان.

دخترکم : الان سامره هوا سانیه؟

من : آره عزیزم .

دخترکم: وقتی وینتر باشه هواسانی نیست ؟

من : چرا بعضی روزها هست.

دخترکم: پس چرا تو وینتر آدم کولد میشه نه هات؟؟؟؟؟؟؟؟

من:؟؟؟؟؟؟؟تعجب