سلام به شماها که مهربونین

مرسی بابت محبتاتون

دوکلام فعلا بگم وبرم که میخوام برم ماموریت وخیلی سرم شلوغه

دیروز تو راه برگشت از ماموریت یه پلیس سر چهار راه دیده میگه : مونه شیزه پولیس آفیسر؟ بعد خودش میگه : نه این که خانوم نیست.

*****************

یه قاشق برنج خالی بدون خورشت خورده واز اونجاییکه برنج خالی وخیلی دوست داره میگه : ایتز گود .

چون نامفهوم بود من پرسیدم: چی مامان؟

میگه : ایتز گود یعنی خوشمزس.