این پست وبه پیشنهاد دوستم (نسرین جون مامان باران )زدم که میگه خیلی خوبه اینجور مقاطع در تقویم اینجاهم ثبت بشه

روژین گلم

تو الان 1100روزه که طعم زندگیمو تغییر دادی ومتفاوتش کردی

مامانی عاشقتم

عاشق منطقتم

عاشق تقلید جالبتم که خیلی راحت مدلهای رفتاریمو بخودم نشون میدی

عاشق نفسهای صدادارتم که وقتی از خواب بیدار میشم وگرمی اون نفسهاتو حس میکنم غرق در لذت میشم

عاشق مونه گفتنهاتم که هنوزم فقط گاهی پونه میشه

عاشق ست کردنتم که کفش وگل سرتم باید با رنگ لباست ست باشه

عاشق اینم که گاهی برای دلخوش کنک من میگی اصلا آدم باید شلوار بپوشه شلوار خیلی بهتر از دامنه

عاشق درک زیباتم که گاهی شبا بهم فرصت میدی بجای 5تا کتاب دوتا بخونم...


عاشق توضیحاتتم که وقتی ازت چیزی  میپرسم به زبون ساده ای منو راضی میکنی

عاشق اینم که وقتی عصبانی میشی ساکت نمیشینی وهرچی تو فکرته بی بروبرگرد به آدم تحویل میدی

عاشق بی پروا بوسیدنتم وقتی چندبار میری دستشویی ومامانو صدا میکنی حتما بار آخر واسه دستت درد نکنه لبای قشنگتو میاری جلو ولپمو میبوسی