نمیدونم چطور توصیفش کنم چندساعت از روز وشب من درگیر این فکره که کدوم مدرسه ؟؟

چقدر احساس گناه دارم؟

نمیدونم کلاس اول به تو چگونه گذشت ؟

من واقعا فقط وفقط به امکانات جنبی مدرسه فکر می کردم.

آیا در حقت اجحاف شده ؟آموزشت خیلی جدی گرفته نشده ؟

کاش خودم تایم بیشتری واسه درسات میذاشتم؟

اگه مدرسه ی دیگری گذاشته بودمت بهتربود؟

الان خصوصی یا دولتی ؟

کدوماشون با احترام بیشتر مفهومی تر و...

اصلا هیچی نمیدونم حسابی گیجمممممممممممممممم