دیروز در یک اقدام فوق فوق ضربتی دخترما گوشواره دار شد .

اولی رو خیلی اذیت کرد هی نمی گذاشت ، یه کم هم خون اومد ولی دومی کمتر از ثانیه طول کشید واصلا هم خون نیومد.

 بعدازاون میگه : مامان خیلی دردم اومد ولی هیچی نگفتم چون گفتی خوشگل شدن این چیزارم داره.