دوست ندارم به عقب تر برگردم اما از آنجا که تو جان جانان من بزرگ شدی ووبلاگتو میخونی از این به بعد رو بیشتر بیام بنویسم 

بلکه ذره ای اعصاب بهم ریخته ام آرامش بگیره