سلام به دوست جونای گلم

تعطیلات آخر این هفته همش به شلوغ کاری وریخت وپاش رژین خانوم گذشت.بادهم که حسابی دمارمون رو درآورد خداییش فکر نمیکنم توی هیچ خونه ای اینقدر صدای باد بیاد.twister2.gif : 80 par 53 pixels.

جمعه تقریبا از حدودای ساعت یک رفتیم خونه ی مامان فاطی اینا ورژین که خونه ی مادربزرگاش آزادی عمل کامل داره تا جاییکه میتونست شلوغ کاری درآورد.

من وهمسری دیشب وقتی از شلوغ کاری و شیطنتهای رژین خسته شدیم پناه بردیم به اتاقی در خونه ی مامان فاطی اینا دودقیقه بعد دیدیم خانوم اومدن تو ویه نگاهی به ما انداخت ودر حالی که تکیه میداد بشینه گفت: خب حالا تعریف کنیم..............pillowtalk.gif : 86 par 33 pixels.

پ.ن: شعر جدیدش

چلاغ لاهنمایی (چراغ راهنمایی)

وقتی دیدی یه جایی

قرمز که سود راه نیس(قرمز که شد راه نیست)

هیس بکن هیست هیستstopsign.gif : 30 par 44 pixels.(ایست بکن ایست ایست)

سبز که سود راه داد(سبز که شد راه داد)

خدابه هلات داد.(خدا به همرات داد)