دختر من

دخترما همین نزدیکیها.

گل دراومد از حموم

گل من وقتی از حموم درمی آد موهاش خیلی بلنده ولی بعدش تلفنی میشه.

هنر عکاسی

قربون اون دستای تپلت بشم مامانی.

درحال غرق شدن در سی دی.

در حال چسباندن برچسب

قربون اون دستای هنرمندت برم.