سلام اونایی که با فرهنگ لغات رژین آشنا هستن میدونن منظور از عنوان چیه ولی برای اونایی که نمیدونن بگم که معنیش میشه یه شعره دیگه

خوسحالو سادوخندانم(خوشحال و شاد وخندانم)

دنیاو میدانم(قدر دنیا رو میدانم)

خنده بکنم دس بزنم پابکوبم سادابم (خنده کنم من دست بزنم من پابکوبم من  شادابم)

غمی ندارم(در دلم غمی ندارم)

چونکه جانم(چونکه سلامت هست جانم)

عم ما کوتاس گل صحراس خوسحال باسیم(عمر ما کوتاس چون گل صحراست پس بیایید خوشحال باشیم)

امروز صبح از بس که طول داد واسه ی حاضر شدن آخرش من کل لباسامو پوشیدم وگفتم :خداحافظ رژین جون من رفتم.

رژین: به سلامتتتتتتتتتتتتتتتتت.

من :.

*******************

دیروز رفتم دنبالش کلی طول کشیده تا حاضر بشه بعدشم نه سلامی وتحویلی گذاشتمش توی ماشین وگفتم: عسق مامان کی بوده؟

رژین: حف نزن مونه خوابم میاد؟