شیرین شیرینم

اینم یه ژست دیگه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

چی کنم از دستت

میگه مونه عکس نگیر دیگه؟

تاب سواری

جدیدا وقتی تابش میدم میگه مونه تندتر تندتر برم توآسمون.

بازم میگه عکس نگیر

عکس نگیرررررررررررررررررررررررررررررررررر مونه؟

فداش بشم