سلام به دخترم Kisses

به عزیز دلم

به همونیکه وقتی ازش میپرسم :توعشق کی؟

میگه : مونه.

جیگرکی؟

میگه :مونه.

همه کس کی؟

بازم میگه : مونه.

مامانی از جمله کارهای جدیدت اینه که وقتی با یکی صحبت میکنه وطرف حواسش جایی دیگه اس با تاکید میگی : با تواما.

دیروز  با خاله شکوه سه تایی رفتیم خیابونگردی یهو گفتی نانای.

من ضبطو روشن کردم وآهنگ کلید حسین تهی اومد.

وخواننده گفت دل من قفل شده ومعطله یه.......سریع دخترم گفت: کلیده وادامه ی آهنگ رو جسته وگریخته خوند:یکی دزدیدو لف بگوکی دیده.

اینم قیافه ی من وخاله شکوه بود در اون لحظه.

جدیدا وقتی با کسی خیلی احساس صمیمیت میکنی: بیا بریم او تاق تریف کنیم.

آب رخچالی بده مونه.

فسفسی بده میخوام دستما بکسم.(منظور همون اسپری میباشد.)smile emoticon kolobok

مهدکودک تطیله؟این اولین حرف رژین هنگام بیدارشدن از خوابه

از همه جالبتر موقع برگشتن از مهده که انگار باهم رفتیم مغازه کفش فروشی وهمین کار رژین باعث خنده وتعجب مربیها ووالدین میشه.وجالبه که هر کفشی رو هم پاش نمیکنه وقشنگترینشو انتخاب میکنه.

تا کامپیوتو Computer(به قول خانمی) روشن میکنم : مونه رزینو نسون بده .

دیگه کامل جای همه چیزو بلده ودر انداختن وجمع کردن سفره به مونه کمک میکنه.(البته در حد خودش)

وقتی من ظرف بشورم اگه ظرف کثیفی باشه میاد وبه من میدتش ومیگه :بفما.

تازگیها دوست داره وقتی غذا بهش میدم بگم قاشقه داره زینگ میزنه زینگ زینگ.

دخترگلم : بفما (بعد از تعارف دهنش رو باز میکنه)