طوطی شکر شکن

میگم این بلوز رو برات آوردم ببینم میپسندی

میگه سلیقه کیه؟

میگم خانم ا ک ب ر ز ا د ه

میگه از اون بعیده

**************

داشتم با باباش حرف میزنم

یه چند ثانیه وقفه افتاد (بعلت پری دهان)

میگه اههههههه مامان چرا با قطره چکان به آدم اطلاعات میدی

/ 0 نظر / 90 بازدید