دوکلام از مادر عروس

سلام امروز خیلی کار دارم ولی اصلا نتونستم از این شیرین زبونی اول صبح گلم بگذرم.

صبح در مهد از ماشین پیاده شدم تا در سمت رژینو باز کنم وپیادش کنم پامو گذاشتم روی یه سنگی اونم لق بود برگشت افتاد روی پام وگفتم آخ پام.

رژینم: جی سود؟(چی شد)

من : مامان سنگه افتاد رو پام.

رژینم: الهی بمیرم دیگه پاندالی؟

/ 1 نظر / 4 بازدید