شعرهایی که رژین می خونه

یه توپ دام ققلیه

سخ وسفی آبیه

میزنم زبین هبا میه

نمدونی کزا میه

م ای توپو نراشت

مشامو خو نبشتم

بابام بهم عدی داد

یه توپ ققلی داد.

 

 

 

آسیا بچخ              میچخم

تدتربچخ                میچخم

آسیا بسین           میسینم

آسیا پاسو            پامیسم

آسیا خنده بکن      ه ه

گیه بکن               او او

صدلی بزا              بفما

میز بزا                  بفما

 

 

ات  مت توتوله گاوسن چوجوره

نه سی داه نه پسون

سیرشو بدن هندوسه

یه زن گجی بسون

اسشو بذار انگزی

دو کلاس قمزی

هاجین واچین وچین

/ 2 نظر / 6 بازدید
خاله فوزان وعطه

خیلی شیرین ونازی خوشگل خانم

پریسا ادیسه

الهی من قربون این شیرین زبونیات بشم آخه. پونه جونم سلام. الان هاله بهم زنگ زده بود. بعد بهم پیشنهاد داد بیام و بخونم وبت رو. از اول آرشیوتو دارم می خونم. به این پست رسیدم دیگه نتونستم یعنی اینقدر قربون صدقه ش رفتم که همکارم گفت چی شده؟ کیه؟ [بغل] عسلک ِ شیرین زبون ِ خاله. [ماچ]