یه شعر کیده

رفتم به باغی

دیدم کلاغی

سنگی وداستم

زدم با پایس

پایس خون اومد

بردمس دکتر

دکتر دوا داد

آب انار داد

فداس دیدم مود

بجس دیدم مود

آسغالی اومد بود

پیسیه نسست خود

دختر این روزای من خیلی مهربون وعاطفی شده ومدام ابراز محبتاش هیجان انگیزتر میشه دستاشو حلقه میکنه دور گردنمون ومیگه :همه ی کسم دورت بگدم.دختر نازم همه ی زندگیم.

ووقتی یه کاری ویا چیزی میخواد وبراش انجام بدی میدوه از پشت بغلت میکنه وپاهاتو بوس میکنه.

با خودش بیشتر بازی میکنه وحرف میزنه ودرواقع خودش خودشو سرگرم میکنه.

/ 6 نظر / 5 بازدید
هاله بانو

همه کسم دورت بگدم الهی که من خودم قربونت برم قشنگم خوردنی هاله[بغل]

آزاده و ساینا

[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]